top of page

หลักสูตรทั่วไป

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ที่มีความถนัดหรือมีความต้องการเน้นวิชาการเป็นหลัก  นักเรียนจะได้รับความรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 2560

พร้อมห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ เเละห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบในโรงเรียน การสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เเละการเเข่งขันทางวิชาการต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เเสดงศักยภาพที่โดดเด่นออกมา

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์การทดลองที่ได้มาตรฐาน ให้นักเรียนได้ฝึกการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาหลักการ ความรู้ เเละการหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมความเข้าใจทางทฤษฎี

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

bottom of page