top of page

การเผยแพร่รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 

( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

ตอนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร (Executive Summary)

 

   โรงเรียน : บงกชเพชรพิทยา 
   ประเภทโรงเรียน : ในระบบ (สามัญปกติ)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   รหัสโรงเรียน : 1131100071 

   ที่ตั้งเลขที่ : 358                                               แขวง/ตำบล : ลำปลายมาศ 
   เขต/อำเภอ : ลำปลายมาศ                                 จังหวัด : บุรีรัมย์ 
   โทรศัพท์ : -                                                  
   Email : bongkotpetchpittaya@gmail.com          

 

   ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ ปีการศึกษา 2563 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันจำนวนนักเรียน 146 คน จำนวนบุคลากรโรงเรียน 15 คน

 

ตอนที่ 2    การนำเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1) มาตรฐานการศึกษา

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ดีเลิศ

       ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

       1. มีความสามรถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ : ดีเลิศ

       2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา : ดีเลิศ

       3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม : ดีเลิศ

       4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร : ดีเลิศ

       5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา : ยอดเยี่ยม

       6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ : ยอดเยี่ยม

       คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

       7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด : ดีเลิศ

       8. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย : ดีเลิศ

       9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย : ยอดเยี่ยม

       10. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม : ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ

       1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน : ยอดเยี่ยม

       2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา : ดีเลิศ

       3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา

           และทุก กลุ่มเป้าหมาย : ดี

       4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ : ดี

       5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการรู้ อย่างมีคุณภาพ : ดี

       6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ : ดี

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ดีเลิศ

       1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชี่วิตได้ : ดี

       2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : ดี

       3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ยอดเยี่ยม

       4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน : ปานกลาง

       5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

           : ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน : ดีเลิศ

 

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

       ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

            โรงเรียนบงกชเพชรพิทยา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยดำเนินการตามงาน/โครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมายกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถ ในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

            ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ภาพความสำเร็จด้านคุณภาพ ผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่

        1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

        2. โครงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

        3. โครงการค่ายผู้นำ คุณธรรมและนันทนาการ

        4 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

        5. โครงการแนะแนวศึกษาต่อและเล่นกีฬาฟุตบอล

        6. โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านกีฬาฟุตบอล ฟุตซอลอคาเดมี่

        7. โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

        8. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอลสู่ฟุตบอลอาชีพ

สโมสรบงกชเพชร ยูไนเต็ด

        9. Facebook page โรงเรียนบงกชเพชรพิทยา

        10. Facebook page บงกชเพชร ยูไนเต็ด

            

            นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูป การศึกษาศตวรรษที่ 21 เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ใต้ถุนอาคารเรียนเป็นช่วงชั้น เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ โดยมีการดูแลและขับเคลื่อนโดยช่วงชั้น และระบบการแนะแนวดูแลสุขภาวะจิต เป็นต้น

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

       ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

            วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง โรงเรียนบงกชเพชรพิทยา ได้มีการใช้ระบบ PDCA ในกระบวนการบริหารและการจัดการทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็น กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองต่อไป

            ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ภาพความสำเร็จด้านคุณภาพ ผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่

            1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

            2. โครงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

            3. โครงการค่ายผู้นำ คุณธรรมและนันทนาการ

            4 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

            5. โครงการแนะแนวศึกษาต่อและเล่นกีฬาฟุตบอล

            6. โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้านกีฬาฟุตบอล ฟุตซอลอคาเดมี่

            7. โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

            8. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอลสู่ฟุตบอลอาชีพ

                สโมสรบงกชเพชร ยูไนเต็ด

            9. Facebook page โรงเรียนบงกชเพชรพิทยา

            10. Facebook page บงกชเพชร ยูไนเต็ด

            

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

            วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง โรงเรียนบงกชเพชรพิทยาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล ปรับโครงสร้างรายวิชา กำหนดคุณลักษณะ    อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคน งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง

            ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน และครูจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรทางสโมสรกีฬาฟุตบอลระดับประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้เรียน

LINE_ALBUM_LOGO_๒๓๐๕๒๔_2.jpg
bottom of page